วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๙๕๕ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1514 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๙๙๙ เรื่อง การจัดสัมมนาระดับชาติ (ประกาศมาแล้ว 1515 วัน) ประเภท1
24 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๖๕๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาระดับชาติ (ประกาศมาแล้ว 1515 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๖๘๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจ กรณีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำพิพากษา (ประกาศมาแล้ว 1517 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๖๘๕ เรื่อง การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1517 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๙๒ เรื่อง การจัดทำบัญชีสรุปบัญชีเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิฯ (ประกาศมาแล้ว 1517 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๗๐๙ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การศึกษาอบรม หลักสูตร"อปท.ไทยกับประชาคมอาเซียนและความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาค (ประกาศมาแล้ว 1517 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๙๔ เรื่อง การสำรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1517 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๙๓ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิืติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน ต.ค.๕๖ ให้กับ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1517 วัน) ประเภท1
22 พ.ย. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๙๑ เรื่อง การพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1517 วัน) ประเภท1