วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๙๗ เรื่อง การรับสมัครเป็นครูอาสาสมัคร โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนาธรรมไทยในต่างประเทศ (ประกาศมาแล้ว 1492 วัน) ประเภท1
18 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๔๘๗ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุขัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1493 วัน) ประเภท1
18 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๔๘๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต (ประกาศมาแล้ว 1493 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๑๓ เรื่อง ขการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) (ประกาศมาแล้ว 1494 วัน) ประเภท1
17 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๑๒ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล (ประกาศมาแล้ว 1494 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๘๓ เรื่อง รายงานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ (ประกาศมาแล้ว 1495 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๓๔๒ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) (ประกาศมาแล้ว 1495 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๑๐ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด (ประกาศมาแล้ว 1495 วัน) ประเภท1
16 ธ.ค. 2556 เรื่อง (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๘๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ (ประกาศมาแล้ว 1495 วัน) ประเภท1
13 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๗๖๐ เรื่อง คำสั่งปฏิบัติราชการและคำสั่งรักษาราชการ (ประกาศมาแล้ว 1498 วัน) ประเภท1