วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๙๔๓ เรื่อง ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๙๔๓ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1501 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๘๐๙ เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1503 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๘๐๗ เรื่อง ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๘๐๗ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๕๖ เรื่อง การดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ (ประกาศมาแล้ว 1504 วัน) ประเภท1
6 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๘๑๐ เรื่อง ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๘๑๐ ลงวันที่ ๖ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ประกาศมาแล้ว 1504 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๕๗๕๙ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ. (ประกาศมาแล้ว 1505 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๐๑ เรื่อง การลงนามถวายสัตยืปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1505 วัน) ประเภท1
4 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๕๗๕๑ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1505 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๕๔๖๒ เรื่อง การจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ที่ได้รับการจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1507 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๑๖ เรื่อง ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๑๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ และแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙ (ประกาศมาแล้ว 1508 วัน) ประเภท1
2 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๔๖๓ เรื่อง ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๔๖๓ ลงวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 1508 วัน) ประเภท1