วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๓๕๘ เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัด อปท.ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1482 วัน) ประเภท1
27 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๘๕๐ เรื่อง จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1482 วัน) ประเภท1
27 ธ.ค. 2556 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๑๙ เรื่อง โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือน (ประกาศมาแล้ว 1482 วัน) ประเภท1
27 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๑๙ เรื่อง โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือน (ประกาศมาแล้ว 1482 วัน) ประเภท1
27 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑๗ เรื่อง การเร่งรัดจัดสรรเงิน ตามงบประมาณการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1482 วัน) ประเภท1
27 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๗๒๕๒ เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารบุคคลพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 1482 วัน) ประเภท1
27 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๒ เรื่อง เชิญประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1482 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๐๖๘ เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัด อปท. ๒๕๕๖(แก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 1484 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๒๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1484 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๕ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน ม.ค.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1484 วัน) ประเภท1