วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๐๖๘ เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัด อปท. ๒๕๕๖(แก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 1484 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๒๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1484 วัน) ประเภท1
25 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๕ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน ม.ค.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1484 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๙๕๑ เรื่อง การจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ประกาศมาแล้ว 1485 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๓๑ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1485 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2556 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๖๙๕๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อปท.ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้ความร่วมมือด้านการจัดการจากมหาวิทยาลัยบูรพา (ประกาศมาแล้ว 1485 วัน) ประเภท1
24 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๙๕๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อปท.ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้ความร่วมมือด้านการจัดการจากมหาวิทยาลัยบูรพา (ประกาศมาแล้ว 1485 วัน) ประเภท1
23 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๒๐ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน พ.ย.๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1486 วัน) ประเภท1
23 ธ.ค. 2556 ชบ ๐๐๒๓.๒/ เรื่อง การมอบเข็มเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1486 วัน) ประเภท1
23 ธ.ค. 2556 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๘๕ เรื่อง แนวทางกลั่นกรองโครงการและตรวจสอบความเหมาะสมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ประกาศมาแล้ว 1486 วัน) ประเภท1