วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๔๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม (ประกาศมาแล้ว 1471 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๔๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1471 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์การสอบประจำสนามสอบ การดำเนินการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1471 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๗๕ เรื่อง การขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (ประกาศมาแล้ว 1471 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๓๐๒ เรื่อง การเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา เนื่องในวโกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1471 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖ เรื่อง โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ (ประกาศมาแล้ว 1471 วัน) ประเภท1
7 ม.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗ เรื่อง โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ (ประกาศมาแล้ว 1471 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ประกาศมาแล้ว 1472 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๕ เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1472 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอเมืองชลบุรี) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙ เรื่อง จัดส่งเข็มเชิดชูเกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1475 วัน) ประเภท1