วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
6 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ประกาศมาแล้ว 1472 วัน) ประเภท1
6 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๕ เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1472 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอเมืองชลบุรี) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙ เรื่อง จัดส่งเข็มเชิดชูเกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1475 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔ เรื่อง จัดส่งเข็มเชิดชูเกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1475 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประัชุม (ประกาศมาแล้ว 1475 วัน) ประเภท1
3 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๓ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 1475 วัน) ประเภท1
2 ม.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๒ เรื่อง การจำหน่ายบันทึกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1476 วัน) ประเภท1
2 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑ เรื่อง การจำหน่ายบันทึกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1476 วัน) ประเภท1
2 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1476 วัน) ประเภท1
2 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๓ เรื่อง การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองผันผวน) (ประกาศมาแล้ว 1476 วัน) ประเภท1