วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/ว๒๔๑๘ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์พนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศมาแล้ว 1411 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๐๘๘ เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรา ๓ วรรคสอง แห่ง พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ๕๔ (ประกาศมาแล้ว 1416 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๐๘๔ เรื่อง ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1416 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๑๔๒ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1416 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๑๔๑ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๕๗ รุ่นที่ ๓๔ (ประกาศมาแล้ว 1416 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2557 เรื่อง แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท เรื่อง ๑๐ ก.ค.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1416 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๑๔๓ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพืื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน (ประกาศมาแล้ว 1416 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๘๖ เรื่อง การกรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียนและครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1416 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๘๗ เรื่อง การกรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียนและครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1416 วัน) ประเภท1
10 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๒๐๗๙ เรื่อง สำรวจ อปท.ที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพงักงาน (กสถ.)ดำเนินการสอบแข่งขัน (ประกาศมาแล้ว 1416 วัน) ประเภท1