วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๔ เรื่อง ยกเว้นค่าบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร (ประกาศมาแล้ว 1463 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๕ เรื่อง ขความร่วมมือสำรวจและยืนยันข้มูลจำนวนชุมชนและหมู่บ้านในเขต อปท.เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (ประกาศมาแล้ว 1463 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๖ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการขงประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1463 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๔ เรื่อง ขอเลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็ก (ประกาศมาแล้ว 1463 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๔๔ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรงการศึกษา ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1463 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่นแต่งตั่งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ประกาศมาแล้ว 1463 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖ เรื่อง เลื่นกำหนดการสอบ O-NET ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1463 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว.๖ เรื่อง การดำเนินโครงการคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1464 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๙ เรื่อง การดำเนินโครงการคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1464 วัน) ประเภท1
14 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน (UWC) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1466 วัน) ประเภท1