วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ม.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว.๖ เรื่อง การดำเนินโครงการคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1462 วัน) ประเภท1
16 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๙ เรื่อง การดำเนินโครงการคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1462 วัน) ประเภท1
14 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน (UWC) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1464 วัน) ประเภท1
14 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๖๒ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธี ขั้นตอน และกระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1464 วัน) ประเภท1
14 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๗๕๘ เรื่อง กำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัด อปท. ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1464 วัน) ประเภท1
14 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๔ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ และงานสังสรรค์ปีใหม่ (ประกาศมาแล้ว 1464 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๘๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1465 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๔ เรื่อง แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1465 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1465 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต. ประจำเดือน ธ.ค.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1465 วัน) ประเภท1