วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว" (ประกาศมาแล้ว 1455 วัน) ประเภท1
23 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๑๙ เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1456 วัน) ประเภท1
23 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๒๐ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม (ประกาศมาแล้ว 1456 วัน) ประเภท1
22 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๐ เรื่อง การโนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1457 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙ เรื่อง การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน ธันวาคม ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1458 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลธุรกิจเฉพาะของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1458 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1458 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2557 (ท้งถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ Flash Drive เพื่อหารายได้มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1458 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๙ เรื่อง ขอความนุเคราะห์ Flash Drive เพื่อหารายได้มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1458 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๒๔๘ เรื่อง การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ประกาศมาแล้ว 1459 วัน) ประเภท1