วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ม.ค. 2557 (ท้งถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ Flash Drive เพื่อหารายได้มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1457 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๙ เรื่อง ขอความนุเคราะห์ Flash Drive เพื่อหารายได้มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1457 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๒๔๘ เรื่อง การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ประกาศมาแล้ว 1458 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๗๓ เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลดชีวิตขงสถานศึกษาสังกัด อปท.และการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาตลดชีวิต การจัดทำแผนการศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1458 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๗๔ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1458 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๗ เรื่อง แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (sis) ของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท.ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่๖ และ๗ (ประกาศมาแล้ว 1458 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๙ เรื่อง การดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (ประกาศมาแล้ว 1458 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๕๐ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 1458 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๔๖ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพืการเรียนการสอน ประจำปี ๕๖ (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1461 วัน) ประเภท1
17 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๓ เรื่อง แจ้งการปรับปรุงรหัสธุรกิจทะเบียนพาณิชย์ (ประกาศมาแล้ว 1461 วัน) ประเภท1