วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
12 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/21968 ลว 12 ก.ย. 60 การสำรวจความต้องการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับขุดแหล่งน้ำขนาดเล็ก/เจาะบ่อบาดาล ของประชาชน (ประกาศมาแล้ว 127 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/21965 ลว 12 ก.ย. 60 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร (ประกาศมาแล้ว 127 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2560 ชบ 0023.1/189 ลว 11 ก.ย. 60 เชิญชวนบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบภัยภายหลังจากน้ำท่วม (ประกาศมาแล้ว 127 วัน) ประเภท1
12 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/21987 ลว 12 ก.ย.60 การสำรวจข้อมูลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชำรุดเสียหายและจำเป็นต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 127 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/21721 ลว 8 ก.ย. 60 ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ (ประกาศมาแล้ว 128 วัน) ประเภท1
11 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/21722 ลว 8 ก.ย. 60 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 128 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/21750 ลว 8 ก.ย. 60 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 131 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/ว 187 ลว 7 ก.พ.60 แนวปฏิบัติในการออกหนังสือเดินทางราชการให้แก่บุคลากรของภาคเอกชนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ (ประกาศมาแล้ว 131 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2560 ชบ 0032/ว 4604 ลว 7 ก.ย.60 ขอเชิญเข้าประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 131 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/ว 4622 ลว 8 ก.ย.60 ขอส่งรายละเอียดพระราชบัญญติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (ประกาศมาแล้ว 131 วัน) ประเภท1