วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๕ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน เม.ย.๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1444 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ประกาศมาแล้ว 1444 วัน) ประเภท1
7 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๔๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "การบริหารจัดการด้านการผังเมือง และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของอปท. (ประกาศมาแล้ว 1444 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๙๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสำหรับ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1445 วัน) ประเภท1
6 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อจัดศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัีย (ประกาศมาแล้ว 1445 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๘ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1446 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๗ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1446 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๖๖ เรื่อง การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองคำผันผวน) (ประกาศมาแล้ว 1446 วัน) ประเภท1
5 ก.พ. 2557 เรื่อง ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๔๔๒๖ ลงวันที่ ๖ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองคำผันผวน) (ประกาศมาแล้ว 1446 วัน) ประเภท1
4 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๑๒๙ เรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินการและแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1447 วัน) ประเภท1