วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ก.พ. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓ เรื่อง การตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุ ของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1444 วัน) ประเภท1
3 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔ เรื่อง การตรวจสอบการเงินการบัญชีและการพัสดุ ของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1444 วัน) ประเภท1
31 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๖๑ เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรม (ประกาศมาแล้ว 1447 วัน) ประเภท1
30 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๕๓ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๕๗ งวดที่ ๒ (ประกาศมาแล้ว 1448 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (ประกาศมาแล้ว 1449 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๘๘๐ เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง (ประกาศมาแล้ว 1449 วัน) ประเภท1
29 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๒๒ เรื่อง กาีรเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา ประจำเดือนมกราคม ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1449 วัน) ประเภท1
27 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๓ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (ประกาศมาแล้ว 1451 วัน) ประเภท1
27 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๙ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท.ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1451 วัน) ประเภท1
27 ม.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๒๑ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1451 วัน) ประเภท1