วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๐๘ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1429 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๕ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1429 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๔ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1429 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๒๖๒ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น มิ.ย.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1429 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๑๒๕ เรื่อง แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี ๑ และบัญชี ๒ (ประกาศมาแล้ว 1430 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๔/๒๐๒ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา (ประกาศมาแล้ว 1430 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๔/๒๐๓ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา (ประกาศมาแล้ว 1430 วัน) ประเภท1
19 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๑๓ เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1430 วัน) ประเภท1
18 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๙๓ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1431 วัน) ประเภท1
18 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๗ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1431 วัน) ประเภท1