วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๑๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1425 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๒๒ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน อปท. (ประกาศมาแล้ว 1425 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือนมกราคม (ประกาศมาแล้ว 1425 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๒ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1425 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/๒๐ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ (ประกาศมาแล้ว 1428 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1428 วัน) ประเภท1
21 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙ เรื่อง การจัดส่งเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงเอกสารสำรองเงินเป็นกรณีหนี้ผูกพัน (ประกาศมาแล้ว 1428 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓./๓๑๕๔ เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1429 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๕๑ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก"ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" (ประกาศมาแล้ว 1429 วัน) ประเภท1
20 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๘๘ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1429 วัน) ประเภท1