วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
26 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๗๖ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ผ่านทางระบบ GFMIS (ประกาศมาแล้ว 1423 วัน) ประเภท1
25 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๑๑ เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1424 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๓๔ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ประกาศมาแล้ว 1425 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑ เรื่อง การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1425 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1425 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๒ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับจัดการศึกษา งวดที่ ๑ ประจำเดือน ต.ค.๕๖-มี.ค.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1425 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๑๘ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท.ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1425 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๗๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1425 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๗๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1425 วัน) ประเภท1
24 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๒๐ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1425 วัน) ประเภท1