วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 มี.ค. 2557 (ทน.แหลมฉบัง) ชบ ๐๐๒๓.๔/๒๕๓ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1418 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๔/๒๕๒ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๗ (หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1418 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1421 วัน) ประเภท1
28 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๘๑๗ เรื่อง กำหนดสถานที่ประกาศรายชื่อผุ้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1421 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๐ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ประกาศมาแล้ว 1422 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๖๕๐ เรื่อง การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ (ประกาศมาแล้ว 1422 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๓๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (ประกาศมาแล้ว 1422 วัน) ประเภท1
27 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๕๗๘ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1422 วัน) ประเภท1
26 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๗๗ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบ อปท.(e-plan) ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1423 วัน) ประเภท1
26 ก.พ. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๙ เรื่อง การรวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะรอบเดือน ต.ค.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1423 วัน) ประเภท1