วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๙ เรื่อง สำรวจข้อมูลการได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ ของ อปท.เพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1415 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๗๐ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1415 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1415 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๘๖๑ เรื่อง ขอส่งข้อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (ประกาศมาแล้ว 1415 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๘๖๐ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ประกาศมาแล้ว 1415 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๐๓๐ เรื่อง การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ประกาศมาแล้ว 1415 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๔๙ เรื่อง การขอซื้อคืนทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 1415 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของครูอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป (ประกาศมาแล้ว 1415 วัน) ประเภท1
4 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๙๖๕ เรื่อง เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1416 วัน) ประเภท1
3 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๙๙๓ เรื่อง ขอเลื่อนโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1416 วัน) ประเภท1