วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๔๔๓๙ เรื่อง การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๑ ประจำปี งป.๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1412 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2557 ท้องถิ่นอำเภอ ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๘ เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ตรวจตราสถานที่พักและที่ทำงานที่มีคนงานก่อสร้างซึ่งเป็นชาวต่างด้าว (ประกาศมาแล้ว 1412 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๑ เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ตรวจตราสถานที่พักและที่ทำงานที่มีคนงานก่อสร้างซึ่งเป็นชาวต่างด้าว (ประกาศมาแล้ว 1412 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๐ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา (ประกาศมาแล้ว 1412 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๓๖๘ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1412 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๒๗ เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองผันผวน) (ประกาศมาแล้ว 1412 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๐๓ เรื่อง โครงการ อปท.ซัมมิท ๒๐๑๔ (ประกาศมาแล้ว 1412 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๒๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการและร่วมชมโครงการ อปท.ซัมมิท ๒๐๑๔ (ประกาศมาแล้ว 1412 วัน) ประเภท1
10 มี.ค. 2557 ชบ ๕๑๐๐๒/๑๕๓๑ เรื่อง การจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี ๒๕๕๗ ของจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1412 วัน) ประเภท1
7 มี.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๔๒๕๘ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต (ประกาศมาแล้ว 1415 วัน) ประเภท1