วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๘๐ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๔๙-๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1399 วัน) ประเภท1
20 มี.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๘๒ เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูบุคลากรารศึกษาท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1400 วัน) ประเภท1
18 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๙๕๗ เรื่อง โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน อปท. (ประกาศมาแล้ว 1401 วัน) ประเภท1
18 มี.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว๔๙๕๑ เรื่อง ขอเลื่อนดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ (ประกาศมาแล้ว 1401 วัน) ประเภท1
18 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๖๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1401 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๔๘๘๑ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1402 วัน) ประเภท1
17 มี.ค. 2557 ที่ ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๘๗๙ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏฺิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา (เลื่อนการฝึกอบรมฯ) (ประกาศมาแล้ว 1402 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๒ เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ ในงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1406 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2557 ท้องถิ่นอำเภอ ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๑ เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ ในงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1406 วัน) ประเภท1
13 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๖๙๔ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลต่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1406 วัน) ประเภท1