วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๔๖๙ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ประกาศมาแล้ว 1395 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๔๖๖ เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1395 วัน) ประเภท1
25 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๓๕ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 1395 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๓๘๙ เรื่อง การขอปรับปรุงส่วนราชการระดับกองเป็นสำนัก (ประกาศมาแล้ว 1396 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๓๖๔ เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1396 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๔๔๙ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1396 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๙๔ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง) (ประกาศมาแล้ว 1396 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๙๕ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง) (ประกาศมาแล้ว 1396 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1396 วัน) ประเภท1
24 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๕๔๔๗ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัด อปท.ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1396 วัน) ประเภท1