วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 ก.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๓๕ เรื่อง การปรับปรุง และจัดหมวดหมู่ข้อมูลเกี่ยวกับงานบุคลากร (ประกาศมาแล้ว 1360 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๑๒ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1360 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๓๓๖ เรื่อง การย้าย/ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานภายในเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 1360 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๓๓๘ เรื่อง การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น (ประกาศมาแล้ว 1360 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๑๓ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน ส.ค.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1360 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๙๓ เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการ "สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD" (ประกาศมาแล้ว 1361 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๓๙๖ เรื่อง มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน (ประกาศมาแล้ว 1361 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๓๑๕๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานให้บริการด้านการประหยัดพลังงาน (ประกาศมาแล้ว 1361 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๓๘๘ เรื่อง การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ประกาศมาแล้ว 1361 วัน) ประเภท1
3 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๔๖๕ เรื่อง การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ประกาศมาแล้ว 1361 วัน) ประเภท1