วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
31 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๑๐ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1390 วัน) ประเภท1
31 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๘๖๙ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน (ประกาศมาแล้ว 1390 วัน) ประเภท1
28 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๗๙๘ เรื่อง การตรวจสอบสถานที่ทิ้ง/กำจัดขยะของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1393 วัน) ประเภท1
28 มี.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๕๗๙๙ เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1393 วัน) ประเภท1
28 มี.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๕๘๖๘ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ๑๖ ม.ค.๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1393 วัน) ประเภท1
28 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๘ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๔๙-๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1393 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๑๓ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูล (e-plan) ก.พ.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1394 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๑๔ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูล (e-plan) ก.พ.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1394 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๗๐ เรื่อง ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1394 วัน) ประเภท1
27 มี.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๙ เรื่อง แจ้งการส่งเลขที่บัญชี เพื่อรับการชดเชย กรณีการเบิกใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ประกาศมาแล้ว 1394 วัน) ประเภท1