วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๓๑๙๓ เรื่อง การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (ประกาศมาแล้ว 1359 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๔๓ เรื่อง ทุนฝึกอบรมของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (ศูนย์เรคแซม) (ประกาศมาแล้ว 1359 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำดภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๔๔ เรื่อง ทุนฝึกอบรมของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (ศูนย์เรคแซม) (ประกาศมาแล้ว 1359 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๑๖ เรื่อง การกำหนดเวลาเข้าปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-LAAS) (ประกาศมาแล้ว 1359 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๖๔๗ เรื่อง คำแนะนำประชาชน (ประกาศมาแล้ว 1359 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๑๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1359 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๖๔๘ เรื่อง แนวทางเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท.(แก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 1359 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2557 ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๓๖ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (ประกาศมาแล้ว 1359 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑๗๔ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ส.ค.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1360 วัน) ประเภท1
4 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๕๐๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาล (ประกาศมาแล้ว 1360 วัน) ประเภท1