วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๕๓๑ เรื่อง แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 1382 วัน) ประเภท1
8 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๕๓๐ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก (ประกาศมาแล้ว 1382 วัน) ประเภท1
8 เม.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๙๐ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ-ปลิดโรค ภายในปี ๒๕๖๓ (ประกาศมาแล้ว 1382 วัน) ประเภท1
8 เม.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๔๙๐ เรื่อง ดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่น ๆ (ประกาศมาแล้ว 1382 วัน) ประเภท1
4 เม.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว๑๒๖๘ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1386 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๔๗๗ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในสถานศึกษาจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1387 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๔๗๘ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในสถานศึกษาจังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1387 วัน) ประเภท1
3 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๓ เรื่อง การจัดส่งแผนการใช้จ่ายเงิน (ประกาศมาแล้ว 1387 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๕๒ เรื่อง การเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๗ ในรุ่นที่ ๔/๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1388 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๑๙๑ เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1388 วัน) ประเภท1