วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
9 ก.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๖๑ เรื่อง สำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1355 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๙๕๑ เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (ประกาศมาแล้ว 1355 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2557 (ทน.แหลมฉบัง)ชบ๐๐๒๓.๔/๑๓๕๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๗(หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๖/๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1355 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๔/๑๓๕๔ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๗(หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๖/๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1355 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/๑๗๘๔๕ เรื่อง การตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างของ อบจ.และเทศบาลทุกแห่ง (ประกาศมาแล้ว 1356 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/๑๗๗๐๓ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของศุนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตัั้งตำบล (ประกาศมาแล้ว 1356 วัน) ประเภท1
8 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๗๐๐ เรื่อง การพิจารณาทบทวนการจัดโครงการเพื่อให้ชุมชนไปศึกษาดูงาน (ประกาศมาแล้ว 1356 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๖๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๙ (ภาคตะวันออก) (ประกาศมาแล้ว 1359 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๖๔๙ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (ประกาศมาแล้ว 1359 วัน) ประเภท1
5 ก.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๔๖ เรื่อง การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1359 วัน) ประเภท1