วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
15 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๓๗ เรื่อง เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุและตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่างเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ (ประกาศมาแล้ว 1370 วัน) ประเภท1
15 ม.ค. 2558 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๙๓๔ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1370 วัน) ประเภท1
15 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่ารักษาพยาบาล) (ประกาศมาแล้ว 1370 วัน) ประเภท1
15 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๗๗ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตร "ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัวฯ รุ่น ๒ ปี ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1370 วัน) ประเภท1
14 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๕ เรื่อง หมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้ (ประกาศมาแล้ว 1371 วัน) ประเภท1
14 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ (ประกาศมาแล้ว 1371 วัน) ประเภท1
14 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๒/๗๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 1371 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๒ เรื่อง การสำรวจคุณวุฒิการศึกษาและประวัติการสอบแข่งขันเพื่อขึ้นบัญชีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการของส่วนราชการอื่น (ประกาศมาแล้ว 1372 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่งองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 1372 วัน) ประเภท1
13 ม.ค. 2558 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๑ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการประชุมคณะทำงานการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1372 วัน) ประเภท1