วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
10 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๑๙ เรื่อง การทดสอบ (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1354 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๑๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1354 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๖๓ เรื่อง ส่งจดหมายข่าว NIETS News ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ของท่าน (ประกาศมาแล้ว 1354 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๖๔ เรื่อง ส่งจดหมายข่าว NIETS News ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ของท่าน (ประกาศมาแล้ว 1354 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๓๒๔๗ เรื่อง การกำหนดหลักสูตรเสริมสำหรับพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วน (ประกาศมาแล้ว 1354 วัน) ประเภท1
10 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว๓๒๖๑ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ประกาศมาแล้ว 1354 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๑๘ เรื่อง การดำเนินการกรอกข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประกาศมาแล้ว 1355 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๓๑๙๖ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1355 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๓๒๔๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗ งวด ๓ (ก.ค.-ก.ย.๕๗) (ประกาศมาแล้ว 1355 วัน) ประเภท1
9 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๕๗ เรื่อง สำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1355 วัน) ประเภท1