วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
11 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๖๙ เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ (ประกาศมาแล้ว 1379 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๓๕ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่ง อบต. (ประกาศมาแล้ว 1379 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2557 ชบ 0023.1/500 เรื่อง ชบ0037.1/697 ล.ว. 1 มี.ค. 54 เรื่อง การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3/2554 (ประกาศมาแล้ว 1380 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๙๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (ประกาศมาแล้ว 1380 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๔๔ เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1380 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๑๐ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานวิชาการข้าราชการครู พนักงานครูบุคลากรการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ต.ค.๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1380 วัน) ประเภท1
10 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๑๐ เรื่อง โครงการอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิชาการและการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1380 วัน) ประเภท1
9 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๔๒ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1381 วัน) ประเภท1
9 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๔๐ เรื่อง ขอความร่วมมือใคัดเลือกหน่วยงานในสังกัดที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ (ประกาศมาแล้ว 1381 วัน) ประเภท1
9 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๕๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1381 วัน) ประเภท1