วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๓ เรื่อง การจัดส่งแผนการใช้จ่ายเงิน (ประกาศมาแล้ว 1385 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๕๒ เรื่อง การเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๗ ในรุ่นที่ ๔/๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1386 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๑๙๑ เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ๒๕๕๖ (ประกาศมาแล้ว 1386 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๔๙ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่น (ประกาศมาแล้ว 1386 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว๑๒๕๐ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี ๕๗ ทุนการศึกษาสำหรับพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ผ่าน GFMIS (ประกาศมาแล้ว 1386 วัน) ประเภท1
2 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๔๘ เรื่อง แจ้งการโอนขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1386 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๙๓ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1387 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๐ เรื่อง การจัดส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ประกาศมาแล้ว 1387 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๔๓๗ เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกหนังสือรางวัล Felix Houphouet-Boigny Peace Prize (ประกาศมาแล้ว 1387 วัน) ประเภท1
1 เม.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๔๐ เรื่อง การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ พ.ศ.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1387 วัน) ประเภท1