วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
17 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๒๓ เรื่อง การจัดการแข่งขัน ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ (ประกาศมาแล้ว 1371 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๙๔๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการพิจารณาการขอปรับปรุงส่วนราชการหรือจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ของ อบจ. (ประกาศมาแล้ว 1371 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๕๔ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลดีเด่น ศูนย์พัฒนาของ อปท.ประจำปี ๕๗ (แก้ไข) (ประกาศมาแล้ว 1371 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๖๙๓๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสรรหาผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ประกาศมาแล้ว 1371 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๖๘๘๓ เรื่อง มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว (มยผ.๒๓๐๑-๕๖) (ประกาศมาแล้ว 1371 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๕๓ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เะงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวด ๔ (ประกาศมาแล้ว 1371 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๖๙๔๐ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการอบจ.ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น๑ ระดับ (ประกาศมาแล้ว 1371 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๕ เรื่อง ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) (ประกาศมาแล้ว 1377 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๕๑ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงเรียนหนู ปลอดภัยห่างไกลไข้เลือดออก ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1377 วัน) ประเภท1
11 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๘๑๖ เรื่อง ประกาศให้พนักงานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1377 วัน) ประเภท1