วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๑๘๒ เรื่อง การรับประกันต่อความชำรุดบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) (ประกาศมาแล้ว 1366 วัน) ประเภท1
21 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๐ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1367 วัน) ประเภท1
21 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๓๓ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต (ประกาศมาแล้ว 1367 วัน) ประเภท1
21 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๗๐๐๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวน ๕๗ (รุ่นที่ ๓๓ และ ๓๔) (ประกาศมาแล้ว 1367 วัน) ประเภท1
21 เม.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๗๐๐๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1367 วัน) ประเภท1
18 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๗๐๐๑ เรื่อง หารือคุณวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแเด็กกรณีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต (ประกาศมาแล้ว 1370 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๒๑ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก (ประกาศมาแล้ว 1371 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๙ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก (ประกาศมาแล้ว 1371 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๙๓๙ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1371 วัน) ประเภท1
17 เม.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๕๒๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ อปท.เจ้าภาพดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1371 วัน) ประเภท1