วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
29 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๔๗๖ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน ต.ค.๕๔ (ประกาศมาแล้ว 1361 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๕๗๕ เรื่อง การประชุมคณะกรรมมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้ง ๔/๒๕๕๗ และการประชุมทางวิชาการ (ประกาศมาแล้ว 1365 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๗๕๗๑ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากร รุ่น๒ (ประกาศมาแล้ว 1365 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๕๐ เรื่อง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดวังโต้ อ.นาทวี จ.สงขลา (ประกาศมาแล้ว 1365 วัน) ประเภท1
25 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๖๔ เรื่อง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดวังโต้ อ.นาทวี จ.สงขลา (ประกาศมาแล้ว 1365 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/๗๓๖๗ เรื่อง สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1366 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/๗๓๖๖ เรื่อง การปฏิบัติในการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ และการก่อสร้างอาคารของทางราชการ (ประกาศมาแล้ว 1366 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๔๙๘ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง) (ประกาศมาแล้ว 1366 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๓๗๐ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1366 วัน) ประเภท1
24 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๓ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (ประกาศมาแล้ว 1366 วัน) ประเภท1