วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
23 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๒๗ เรื่อง หารือแนวทางการอุดหนุนเงินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑ "หริภุญไชยเกมส์" (ประกาศมาแล้ว 1341 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๓๑ เรื่อง จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน ส.ค.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1341 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๓๒ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา (ประกาศมาแล้ว 1341 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๐๙ เรื่อง สำรวจข้อมูลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1341 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๐ เรื่อง สำรวจข้อมูลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1341 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๒ เรื่อง การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ประกาศมาแล้ว 1341 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๓ เรื่อง การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ประกาศมาแล้ว 1341 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๖ เรื่อง การสำรวจข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1341 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๖ เรื่อง การสำรวจข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1341 วัน) ประเภท1
23 ก.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๔๐๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1341 วัน) ประเภท1