วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๓๐ เรื่อง การสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา (ประกาศมาแล้ว 1360 วัน) ประเภท1
1 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๗๘๗๕ เรื่อง การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท.ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1361 วัน) ประเภท1
1 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๖๙ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1361 วัน) ประเภท1
1 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๕๘๐ เรื่อง ขอความร่วมมือเข้าโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1361 วัน) ประเภท1
30 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา ประจำเดือนเมษายน ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1362 วัน) ประเภท1
30 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๗๗๔๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) (ประกาศมาแล้ว 1362 วัน) ประเภท1
30 เม.ย. 2557 เรื่อง ส่งภายใน 2 พ.ค. 57 สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) (ประกาศมาแล้ว 1362 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๔๗๕ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินริบเดือน เม.ย.๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1363 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๗๖๘๓ เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม (ประกาศมาแล้ว 1363 วัน) ประเภท1
29 เม.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๘๔ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.๒๕๕๗ งวดที่ ๒ (เม.ย.-มิ.ย.57) (ประกาศมาแล้ว 1363 วัน) ประเภท1