วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
7 พ.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๔/๖๐๒ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๗ รุ่นที่ ๔/๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1355 วัน) ประเภท1
7 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๔/๖๐๓ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๗ รุ่นที่ ๔/๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1355 วัน) ประเภท1
7 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๕๒๙ เรื่อง แจ้ง อปท.จัดทำบัญชีสำรวจข้อมูล อปท.จังหวัดชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1355 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๗๖ เรื่อง แจ้งอปท.สำรวจข้อมูลตามแบบจัดเก็บข้อมูลสรุปแผนและผลการดำเนินโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๕๔-๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1356 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๗๕ เรื่อง แจ้งอปท.สำรวจข้อมูลตามแบบจัดเก็บข้อมูลสรุปแผนและผลการดำเนินโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๕๔-๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1356 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๑๐๙ เรื่อง การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1356 วัน) ประเภท1
6 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๑๐๖ เรื่อง .๖พ.ค.๕๗ การรายงานผลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (ประกาศมาแล้ว 1356 วัน) ประเภท1
2 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๐๓๔ เรื่อง แจ้งการเปิดตรวจสอบโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (ประกาศมาแล้ว 1360 วัน) ประเภท1
2 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๓๕ เรื่อง การมอยหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ (ประกาศมาแล้ว 1360 วัน) ประเภท1
2 พ.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๕๓๖ เรื่อง การให้รางวัล อปท.ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1360 วัน) ประเภท1