วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว4878 ลว 20 ก.ย.60 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 119 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/684 ลว 20 ก.ย.60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 119 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/22560 ลว 19 ก.ย. 60 การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรองรับร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... (ประกาศมาแล้ว 119 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/22609 ลว 19 ก.ย.60 การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) (ประกาศมาแล้ว 119 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/22610 ลว 19 ก.ย. 60 โครงการแข็งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 119 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 199 ลว 19 ก.ย.60 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง (ประกาศมาแล้ว 119 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว198 ลว 19 ก.ย.60 การรับบริการในสถานพยาบาลโดยใช้สิทธิหลักของพนักงานและบุคคลในครอบครัว (ประกาศมาแล้ว 119 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว197 ลว 19 ก.ย. 60 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ประกาศมาแล้ว 119 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 200 ลว 19 ก.ย.60 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ กรณีมีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นฯ พ.ศ 2560 (ประกาศมาแล้ว 119 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/22615 ลว 19 ก.ย.60 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ประกาศมาแล้ว 119 วัน) ประเภท1