วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๖๙๕ เรื่อง การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ NORJAM ๒๐๑๔ ครั้งที่ ๑๔ (ประกาศมาแล้ว 1345 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๖๙๔ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ประกาศมาแล้ว 1345 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๘๕๙๕ เรื่อง ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ ๕๓,๕๔ (ประกาศมาแล้ว 1346 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา งวดที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1346 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๕๙๗ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูสดุดี" ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1346 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๘๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์การปิดอาคารพระที่นั่งรัตนรังสรรค์และบริเวณโดยรอบฯ (ประกาศมาแล้ว 1347 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๕๕๓ เรื่อง การคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1347 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๖๔๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอ (ประกาศมาแล้ว 1347 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/๖๔๑ เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.ปฐม วรรธนะภูติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.อบต.จ.ช.บ. (ประกาศมาแล้ว 1347 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๖๓๖ เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1347 วัน) ประเภท1