วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๙๑๓ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (ประกาศมาแล้ว 1340 วัน) ประเภท1
20 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๙๑๐ เรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการ (ประกาศมาแล้ว 1340 วัน) ประเภท1
20 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๘๓ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1340 วัน) ประเภท1
20 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๘๙๒ เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1340 วัน) ประเภท1
20 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว๑๖๘๔ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิิเศษ (ประกาศมาแล้ว 1340 วัน) ประเภท1
20 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๘๙๑๔ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1340 วัน) ประเภท1
20 พ.ค. 2557 เรื่อง (หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม) เรื่อง ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ๕๗ รอบที่ ๑ (ประกาศมาแล้ว 1340 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๖๖๖ เรื่อง โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท.โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1341 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๗๙๕ เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระยะที่ ๓ (๕๘-๖๐) (ประกาศมาแล้ว 1341 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๕๑ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1344 วัน) ประเภท1