วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
8 ต.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๗ เรื่อง สำรวจครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุแต่งตั้งและยังไม่เข้ารับการอบรมในปี ๕๖-๕๗ และที่ได้รับการบรรจุแตงตั้งใหม่ (ประกาศมาแล้ว 1326 วัน) ประเภท1
7 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๓๖๕ เรื่อง แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการ (ประกาศมาแล้ว 1327 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว๒๐๒๙๑ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (ประกาศมาแล้ว 1328 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๘๘ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี (ประกาศมาแล้ว 1328 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๙๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครพื้นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (ประกาศมาแล้ว 1328 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๙๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครพื้นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ (ประกาศมาแล้ว 1328 วัน) ประเภท1
6 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๒๘๐ เรื่อง การเตรียมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการแก่ผู้มีสิทธิทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนงบประมาณรายจ่าย ปี ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1328 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๓๖๓๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมปลัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1331 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๘๔ เรื่อง การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศมาแล้ว 1331 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๘๓ เรื่อง การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศมาแล้ว 1331 วัน) ประเภท1