วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
19 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๖๖๖ เรื่อง โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท.โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1339 วัน) ประเภท1
19 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๗๙๕ เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระยะที่ ๓ (๕๘-๖๐) (ประกาศมาแล้ว 1339 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๕๑ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1342 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๖๙๕ เรื่อง การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ NORJAM ๒๐๑๔ ครั้งที่ ๑๔ (ประกาศมาแล้ว 1342 วัน) ประเภท1
16 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๖๙๔ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ประกาศมาแล้ว 1342 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๘๕๙๕ เรื่อง ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ ๕๓,๕๔ (ประกาศมาแล้ว 1343 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา งวดที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1343 วัน) ประเภท1
15 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๕๙๗ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูสดุดี" ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1343 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๘๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์การปิดอาคารพระที่นั่งรัตนรังสรรค์และบริเวณโดยรอบฯ (ประกาศมาแล้ว 1344 วัน) ประเภท1
14 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๕๕๓ เรื่อง การคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1344 วัน) ประเภท1