วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 พ.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๖๙๔ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการครอบครัวศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1331 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๖๙๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการครอบครัวศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1331 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๖๙๙ เรื่อง จังหวัดนครพนมขอความอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาหัวพันธ์หอมแบ่งตกต่ำ (ประกาศมาแล้ว 1331 วัน) ประเภท1
26 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๘๖ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1332 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2557 (หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ ๐๐๒๓.๑/๖๘๕ เรื่อง การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1335 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๘๕ เรื่อง การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1335 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๙๒๑๓ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1335 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๒๓ เรื่อง โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบ e-plan ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท.สำหรับบุคลากรของ อปท.ปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1335 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๙๒๑๔ เรื่อง การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1335 วัน) ประเภท1
23 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๙๒๑๒ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1335 วัน) ประเภท1