วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
28 พ.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๙๖๑๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอ (ประกาศมาแล้ว 1330 วัน) ประเภท1
28 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๙๙ เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำที่ค้างจำหน่าย (ประกาศมาแล้ว 1330 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๘๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา ประจำเดือน พ.ค.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1331 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๙๕๐๗ เรื่อง ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือที่กรมเจ้าท่าก่อสร้าง (ประกาศมาแล้ว 1331 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๙๕๐๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษาและกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1331 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๙๕๐๕ เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1331 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๖๙๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาดของโรค (มิ.ย-ส.ค.) (ประกาศมาแล้ว 1331 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๖๙๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาดของโรค (มิ.ย-ส.ค.) (ประกาศมาแล้ว 1331 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2557 (หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ ๐๐๒๓.๑/๖๙๘ เรื่อง การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการคปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1331 วัน) ประเภท1
27 พ.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๘๗ เรื่อง การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการคปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1331 วัน) ประเภท1