วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๔๙ เรื่อง เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอปท. (ประกาศมาแล้ว 1327 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๔๗ เรื่อง การกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1327 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๗๒๓ เรื่อง ขอส่งสติกเกอร์และโปสเตอร์ตามโครงการจัดทำสื่อ "พัฒนาท้องถิ่นไทยสู่องค์กรธรรมาภิบาล" (ประกาศมาแล้ว 1327 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๔๘ เรื่อง ขอให้ดำเนินการวางระบบควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1327 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๗๒๒ เรื่อง ขอส่งสติกเกอร์และโปสเตอร์ตามโครงการจัดทำสื่อ "พัฒนาท้องถิ่นไทยสู่องค์กรธรรมาภิบาล" (ประกาศมาแล้ว 1327 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๗๑๙ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง) (ประกาศมาแล้ว 1327 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๗๒๐ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง) (ประกาศมาแล้ว 1327 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2557 เรื่อง ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๕ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง) (ประกาศมาแล้ว 1327 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2557 เรื่อง (ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๔ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง) (ประกาศมาแล้ว 1327 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๙๘๒๐ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ (ประกาศมาแล้ว 1330 วัน) ประเภท1