วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๓๒ เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ๕๗ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา และกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ (ประกาศมาแล้ว 1326 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๗๒๕ เรื่อง เชิญประชุมการติดตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนติดตามประเมินผลการใช้จ่ายของ อปท.(e-Plan) ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1326 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๙๙๗๗ เรื่อง เชิญประชุมการติดตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนติดตามประเมินผลการใช้จ่ายของ อปท.(e-Plan) ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1326 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๓๑ เรื่อง การขยายอายุการใช้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ประกาศมาแล้ว 1326 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2557 (หัวหน้ากลุ่มงาน, ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๗๒๖ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1326 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๗๒๗ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1326 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๓๗ เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1326 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๓๔ เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมารบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1326 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๙๙๔๔ เรื่อง การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1327 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว๙๙๔๓ เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1327 วัน) ประเภท1