วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว197 ลว 19 ก.ย. 60 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ประกาศมาแล้ว 119 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว 200 ลว 19 ก.ย.60 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ กรณีมีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นฯ พ.ศ 2560 (ประกาศมาแล้ว 119 วัน) ประเภท1
20 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/22615 ลว 19 ก.ย.60 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ประกาศมาแล้ว 119 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/22542 ลว 19 ก.ย. 60 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/22455 ลว 18 ก.ย.60 แจ้งกำหนดการตรวจประเมินโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" (local sufficiency school : lss)" (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/679 ลว 19 ก.ย.60 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/22544 ลว 19 ก.ย.60 ขออนุเคราะห์แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/675 ลว 18 ก.ย. 60 รายงานติดตามการบันทึกข้อมูลของการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี ๒๕๖๐ (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2560 ชบ 0023.3/22276 ลว 15 ก.ย.60 คู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1
19 ก.ย. 2560 ชบ 0023.5/ว4796 ลว 18 ก.ย. 60 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 120 วัน) ประเภท1