วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
2 มิ.ย. 2557 เรื่อง ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๕ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง) (ประกาศมาแล้ว 1325 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2557 เรื่อง (ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๔ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง) (ประกาศมาแล้ว 1325 วัน) ประเภท1
30 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๙๘๒๐ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ (ประกาศมาแล้ว 1328 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๗๐๘ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเป็นค่าความจำเป็นพื้นฐาน (ปัจจัย ๔) (ประกาศมาแล้ว 1329 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๙๗๐๔ เรื่อง การจัดชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team) (ประกาศมาแล้ว 1329 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๙๗๐๕ เรื่อง การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1329 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๗๑๓ เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1329 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๘๙ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคห (ประกาศมาแล้ว 1329 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๗๐๓ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1329 วัน) ประเภท1
29 พ.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๗๐๙ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้อปท.ทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเป็นค่าความจำเป็นพื้นฐาน (ประกาศมาแล้ว 1329 วัน) ประเภท1