วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๓๔ เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมารบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1324 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๙๙๔๔ เรื่อง การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1325 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/ว๙๙๔๓ เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1325 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๔๙ เรื่อง เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอปท. (ประกาศมาแล้ว 1325 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๔๗ เรื่อง การกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1325 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๗๒๓ เรื่อง ขอส่งสติกเกอร์และโปสเตอร์ตามโครงการจัดทำสื่อ "พัฒนาท้องถิ่นไทยสู่องค์กรธรรมาภิบาล" (ประกาศมาแล้ว 1325 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๔๘ เรื่อง ขอให้ดำเนินการวางระบบควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1325 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๗๒๒ เรื่อง ขอส่งสติกเกอร์และโปสเตอร์ตามโครงการจัดทำสื่อ "พัฒนาท้องถิ่นไทยสู่องค์กรธรรมาภิบาล" (ประกาศมาแล้ว 1325 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๗๑๙ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง) (ประกาศมาแล้ว 1325 วัน) ประเภท1
2 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๗๒๐ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง) (ประกาศมาแล้ว 1325 วัน) ประเภท1