วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
4 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๑๗๒ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1323 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว๙๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับจัดการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกาศมาแล้ว 1323 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๙๗๙๙ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๕๗ และการประชุมทางวิชาการ (ประกาศมาแล้ว 1324 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๓๒ เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ๕๗ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา และกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ (ประกาศมาแล้ว 1324 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๗๒๕ เรื่อง เชิญประชุมการติดตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนติดตามประเมินผลการใช้จ่ายของ อปท.(e-Plan) ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1324 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๙๙๗๗ เรื่อง เชิญประชุมการติดตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนติดตามประเมินผลการใช้จ่ายของ อปท.(e-Plan) ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1324 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๓๑ เรื่อง การขยายอายุการใช้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ประกาศมาแล้ว 1324 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2557 (หัวหน้ากลุ่มงาน, ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๗๒๖ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1324 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๗๒๗ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1324 วัน) ประเภท1
3 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๓๗ เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1324 วัน) ประเภท1