วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๑๙๒๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 1322 วัน) ประเภท1
5 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๗๕๖ เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท.ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1322 วัน) ประเภท1
5 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๗๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เกี่ยวกับการพิจารณาฐานะการคลังจากงบพัฒนาเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง (ประกาศมาแล้ว 1322 วัน) ประเภท1
5 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๓๒๗ เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 1322 วัน) ประเภท1
5 มิ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๗๕๓ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1322 วัน) ประเภท1
5 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๗๕๔ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1322 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๑๗๖ เรื่อง แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ (ประกาศมาแล้ว 1323 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓./ว ๙๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในระหว่างการประกาศใช้กฏอัยการศึก ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1323 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๙๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 1323 วัน) ประเภท1
4 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๙๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วน (ประกาศมาแล้ว 1323 วัน) ประเภท1