วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
18 มิ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๔/๘๐๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓๓ (ประกาศมาแล้ว 1310 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2557 (ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์) ชบ๐๐๒๓.๔/๘๐๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓๓ (ประกาศมาแล้ว 1310 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๑ เรื่อง ขอระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ต จำกัด (ประกาศมาแล้ว 1310 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๐ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน พ.ค.๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1310 วัน) ประเภท1
18 มิ.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๘๐๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปฯ (ประกาศมาแล้ว 1310 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๑๑๗๗ เรื่อง แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งปลัด อปท. (ประกาศมาแล้ว 1311 วัน) ประเภท1
17 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1311 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๗๙๕ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1312 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๒๐๓๓ เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ (ผลงาน) (ประกาศมาแล้ว 1312 วัน) ประเภท1
16 มิ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๑/๗๙๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ อปท.อุตสาหกรรม สัญจร ๑๔ (ประกาศมาแล้ว 1312 วัน) ประเภท1