วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
25 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๒/๘๒๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลลูกจ้างของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1305 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๗ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1305 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๖ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น รุ่นที่ ๙ (ประกาศมาแล้ว 1305 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๑๕ เรื่อง ข้อมูลกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ๒๕๕๕ (ประกาศมาแล้ว 1306 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๘๒๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนเกษตรกรหรือผู้ยากจนในคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (ประกาศมาแล้ว 1306 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๗๑๓ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ "รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง" (ประกาศมาแล้ว 1306 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๗๑๔ เรื่อง การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ประกาศมาแล้ว 1306 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๘๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข" ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1306 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๘๗ เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 1306 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๘๖ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี ๕๗ ของจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1306 วัน) ประเภท1