วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
1 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๒๓๖๓ เรื่อง ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1299 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๒ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1299 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๑ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ประกาศมาแล้ว 1299 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2557 เรื่อง การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๒๓๕ เรื่อง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1300 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2557 เรื่อง การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ ที่ ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๒๐ เรื่อง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1300 วัน) ประเภท1
30 มิ.ย. 2557 เรื่อง การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ชบ ๐๐๒๓.๑/๘๔๐ เรื่อง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1300 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1303 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๒๐๔๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว (ประกาศมาแล้ว 1303 วัน) ประเภท1
27 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๙ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ประกาศมาแล้ว 1303 วัน) ประเภท1
25 มิ.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๘๐๖ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ และการประชุมทางวิชาการ (ประกาศมาแล้ว 1305 วัน) ประเภท1