วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๘๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข" ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1303 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๘๗ เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ประกาศมาแล้ว 1303 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๘๖ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี ๕๗ ของจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1303 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๑๖๘๒ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือและเสนอแนวทางจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (ประกาศมาแล้ว 1303 วัน) ประเภท1
24 มิ.ย. 2557 ท้องถิ่นอำเภอ ชบ๐๐๒๓.๓/๘๒๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นผู้แทนเกษตรกรหรือผู้ยากจนในคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (ประกาศมาแล้ว 1303 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๑๔ เรื่อง ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1304 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๘๑๘ เรื่อง ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1304 วัน) ประเภท1
23 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๓ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1304 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๑/๘๑๓ เรื่อง กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพบิดาของถิรญา อภิกิตติภัทร์ (ประกาศมาแล้ว 1307 วัน) ประเภท1
20 มิ.ย. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๑๘ เรื่อง ชะลอการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1307 วัน) ประเภท1