วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
3 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๕๐๗ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม (ประกาศมาแล้ว 1294 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๗ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปี ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1294 วัน) ประเภท1
3 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๙๔ เรื่อง การขยายอายุการใช้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ประกาศมาแล้ว 1294 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๔ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ประกาศมาแล้ว 1295 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๐๔ เรื่อง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (ประกาศมาแล้ว 1295 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๐๒ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศด้านวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1295 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๐๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ประกาศมาแล้ว 1295 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2557 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๘๕๓ เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจและจัดทำข้อมูลเรือของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1295 วัน) ประเภท1
2 ก.ค. 2557 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๓ เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจและจัดทำข้อมูลเรือของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 1295 วัน) ประเภท1
1 ก.ค. 2557 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๒๓๖๔ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการแรงงานต่างด้าวตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ประกาศมาแล้ว 1296 วัน) ประเภท1